2000px-Talk_sign.svgUCZESTNICY: słuchacze na  poziomie co najmniej średniozaawansowanym , czyli po około 180 godzinach nauki języka

CZAS TRWANIA:  1 semestr

CZĘSTOTLIWOŚĆ:  1 raz w tygodniu (15 spotkań po 90 min.)

CEL ZAJĘĆ: powtórzenie podstawowych zagadnień gramatycznych opanowywanych  na poziomie początkującym i średniozaawansowanym W czasie kursu każdy słuchacz zobowiązany jest do napisania -3 krótkich testów oraz do wykonania pracy domowej po każdych zajęciach.

PROGRAM:

►czas przeszły passé composé z czasownikiem etre i avoir, czasowniki zwrotne

►czas przeszły imparfait- tworzenie, zastosowanie, różnice pomiędzy p.composé i imparfait

 ►conditionnel présent tworzenie, zastosowanie

►czas przyszły futur simple- tworzenie, zastosowanie

►zdania warunkowe  ( Si +présent+ présent / Si +présent+ futur/ Si +ipparfait + conditionnel présent)

►tryb subjonctif

►zaimki dopełnienia bliższego i dalszego oraz y i en w różnych czasach

►mowa zależna ( stwierdzenia, pytania , polecenia)

►zgodność czasów

►zaimki względne qui que, dont où

 

Poza ćwiczeniami gramatycznymi przewiduje się zastosowanie praktyczne powtarzanych  zagadnień w ćwiczeniach komunikacyjnych.

Mile widziane będą propozycje tematyczne zgłoszone przez uczestników kursu.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: bezpłatne, dostarczone przez nauczyciela

 

Kurs można łączyć z kursem „Mówię więcej / Je parle plus”- doskonalenie wypowiedzi ustnej