KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU DALF C1

UWAGA:Przyjmuje się, iż kandydaci do otrzymania dyplomu DALF C1 potrafią już wypowiadać się z dużą łatwością i doświadczeniem, zarówno ustnie jak i pisemnie. Opanowali czynnie szeroki zasób słownictwa pozwalający na płynną wypowiedź oraz dokładne zrozumienie języka pisanego i mówionego, nawet wtedy gdy mają pewne luki w znajomości języka. Cel: przygotowanie do egzaminu DALF C1, doskonalenie umiejętności wymaganych w opisie tego egzaminu, zgodnie z Cadre européen de référence pour les langues.

Uczestnicy: zakłada się orientacyjnie, że do egzaminu C1 przystąpić mogą osoby, które uczyły się języka francuskiego co najmniej przez 930 godzin lekcyjnych

Czas trwania / częstotliwość zajęć: 1 semestr / 1 raz w tygodniu po 90 minut.

PROGRAM KURSU

 1. Doskonalenie rozumienia języka mówionego:
  • dwukrotne słuchanie długich nagrań (np. wywiady, wykłady, odczyty) i wyszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania,
  • jednokrotne słuchanie krótszych nagrań radiowo-telewizyjnych (wiadomości, sondaże, reklamy) i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści,
 2. Doskonalenie rozumienia tekstów pisanych:
  • lektura i wyszukiwanie odpowiedzi na pytania do tekstów literacko-dziennikarskich („textes d’idées zawierających ok. 1500-2000 słów),
 3. Doskonalenie wypowiedzi pisemnej:
  • redagowanie syntezy („synthese de documents”) na podstawie kilku tekstów zawierających w sumie około 1000 słów,
  • redagowanie eseju („essai argumenté”) zawierającego ok.300 słów na podstawie przeczytanych dokumentów.
 4. Doskonalenie wypowiedzi ustnej:
  • przygotowywanie i wygłaszanie referatów („exposé”) na podstawie zestawu artykułów bądź dokumentów. Kandydat dokonuje wyboru jednej z dwóch dziedzin : „lettres et sciences humaines” lub „sciences” w momencie zapisu na egzamin,
  • uczestnictwo w dyskusji dotyczącej wygłoszonych referatów.