KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU DELF B1

Cel: przygotowanie do egzaminu DELF B1, doskonalenie umiejętności wymaganych w opisie tego egzaminu, zgodnie z Cadre européen de référence pour les langues.

Uczestnicy: zakłada się orientacyjnie, że do egzaminu B1 przystąpić mogą osoby, które uczyły się języka francuskiego co najmniej przez 420 godzin lekcyjnych.
W systemie nauki w Alliance Française, oznacza to co najmniej 7 semestrów, czyli najwcześniej po kursie Z1.

Czas trwania / częstotliwość zajęć: 1 semestr / 1 raz w tygodniu po 90 minut.

PROGRAM KURSU

 1. Doskonalenie rozumienia języka mówionego:
  • słuchanie krótkich nagrań radiowych, bądź programów telewizyjnych dotyczących nie tylko życia codziennego, ale i pracy zawodowej, szkoły czy też innych interesujących kandydata tematów,
  • słuchanie krótkich opowiadań, prezentacji, wykładów, dyskusji dotyczących znanych powszechnie tematów,
  • oglądanie fragmentów filmów dokumentalnych bądź fabularnych,
  • wyszukiwanie istotnych informacji w usłyszanym bądź obejrzanym nagraniu czy prezentacji.
 2. Doskonalenie rozumienia tekstów pisanych:
  • wyszukiwanie i zestawianie ważnych informacji zawartych w krótkich artykułach prasowych (dotyczących spraw znanych uczącemu się), w korespondencji prywatnej i urzędowej,
  • analiza broszur reklamowyh, prospektów, ogłoszeń prasowych itp,
  • czytanie fragmentów prostych instrukcji obsługi.
 3. Doskonalenie wypowiedzi pisemnej:
   Ćwiczenia mające na celu redagowanie prostych tekstów związanych ze sprawami życia codziennego oraz tematami interesującymi osobę uczącą się.

  • pisanie prostych tekstów opisujących wrażenia, uczucia, reakcje,
  • pisanie prostych tekstów opisujących wrażenia, uczucia, reakcje,
  • opisywanie zaistniałych wydarzeń lub wymyślonych,
  • redagowanie krótkich esejów, artykułów na powszechnie znane tematy,
  • redagowanie listów formalnych i prywatnych,
  • sporządzanie krótkich sprawozdań, raportów.
 4. Doskonalenie wypowiedzi ustnej:
  • ćwiczenie umiejętności prowadzenia dialogu na tematy osobiste, dotyczące również przeszłości i przyszłości uczącego się,
  • prowadzenie rozmowy w sytuacjach nieoczekiwanych (trudnych),
  • relacjonowanie zaistniałych wydarzeń,
  • opowiadanie treści obejrzanych filmów, przeczytanych książek,
  • wygłaszanie krótkich komunikatów skierowanych do szerszej publiczności,
  • przygotowywanie i wygłaszanie krótkich referatów (exposé) oraz prowadzenie dyskusji na ten temat,
  • wyrażanie swoich opinii na podstawie krótkich artykułów prasowych lub ich fragmentów.