KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU DELF B2

Cel: przygotowanie do egzaminu DELF B2, doskonalenie umiejętności wymaganych w opisie tego egzaminu, zgodnie z „Cadre européen de référence pour les langues”, w zakresie języka standardowego. Tematyka dotyczyć może życia osobistego, społecznego, uniwersyteckiego i zawodowego.

Uczestnicy: zakłada się orientacyjnie, że do egzaminu B2 przystąpić mogą osoby, które uczyły się języka francuskiego co najmniej przez 660 godzin lekcyjnych.
W systemie nauki w Alliance Française, oznacza to co najmniej 11 semestrów, czyli najwcześniej po kursie PERFECTIONNEMENT

Czas trwania / częstotliwość zajęć: 1 semestr / 1 raz w tygodniu po 90 minut.

PROGRAM KURSU

 1. Doskonalenie rozumienia języka mówionego:
  • słuchanie wykładów na tematy konkretne lub abstrakcyjne w celu zrozumienia głównych myśli,
  • słuchanie dłuższych ożywionych rozmów prowadzonych przez rodzimych użytkowników języka, w tym żartów czy dowcipów,
  • słuchanie dłuższych programów radiowo-telewizyjnych o charakterze informacyjnym i argumentacyjnym.
 2. Doskonalenie rozumienia tekstów pisanych:
  • analizowanie dłuższych tekstów / artykułów o charakterze informacyjnym i argumentacyjnym,
  • czytanie specjalistycznych tekstów z dziedziny interesującej uczącego się,
  • czytanie specjalistycznych tekstów (z pomocą słownika) z dziedziny nieznanej uczącemu się.
 3. Doskonalenie wypowiedzi pisemnej:
  • redagowanie precyzyjnie skonstruowanych tekstów (esej, sprawozdanie, oficjalny list, wniosek formalny, głos w pisemnej debacie, krytyka filmu lub książki itp.),
  • strategie poprawnej argumentacji, syntezy informacji i wyjaśniania „za i przeciw”.
 4. Doskonalenie wypowiedzi ustnej:
   Celem ćwiczeń jest rozwijanie umiejętności w zakresie języka standartowego na tematy znane bądź nieznane uczącemu się dotyczące życia osobistego, społecznego, uniwersyteckiego i zawodowego.

  • przedstawianie szczegółowych prezentacji, referatów na szereg tematów (interesujących uczącego się) z jasną i rozwiniętą argumentacją, z podkreśleniem najważniejszych punktów oraz znaczących szczegółów,
  • wyrażanie opinii na kontrowersyjne tematy, z wyjaśnianiem argumentów „za i przeciw”,
  • zabieranie głosu w polemice,
  • odpowiadanie na pytania związane z wygłoszoną prezentacją, nawet jeśli pytanie oddala się od zasadniczej treści prezentacji,
  • precyzyjne zadawanie pytań dotyczących wygłoszonych prezentacji,